IKZE to program emerytalny, który zdobywa coraz większe uznanie oszczędzających. Jest przeznaczony do osób, które chcą oszczędzać kapitał na emeryturę, ale również dla tych, którzy szukają sposobu na optymalizację podatkową.

Co to jest IKZE? 

Zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym IKZE szczegółowo określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1205). Zgodnie z ustawą IKZE to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów. 

Jak działa IKZE?

IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez oszczędzającego z:

  • funduszem inwestycyjnym,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów  finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku  pieniężnego,
  • zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym  funduszem kapitałowym,
  • bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.

Środki wpłacane na IKZE mogą być inwestowane. Oznacza to, że nie trzeba się ograniczać jedynie do odkładania oszczędności, ale przede wszystkim do ich pomnażania. Instytucje finansowe, które mają w swojej ofercie IKZE dają możliwość lokowania środków w różnych produktach – na przykład w funduszach inwestycyjnych, obligacjach czy akcjach. To, na jaki produkt inwestycyjny zdecyduje się właściciel IKZE, zależy wyłącznie od niego.

IKZE to program emerytalny, który ma wiele zalet – większe bezpieczeństwo finansowe podczas emerytury, korzyści podatkowe, elastyczny system wpłat, możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków i szansa na pomnażanie zgromadzonych środków przez specjalistów, np. w Caspar.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r., 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A.  oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj